Bedrijfsidentiteit:

We zijn:
Oil and More bvba
Rue des Saules 62 , 1380 Lasne
België
BTW: BE 0479.434.772

Art. 1: Aanvaarden van de voorwaarden

De hiernavolgende voorwaarden zijn toepasselijk op alle aanbiedingen en leveringen uitgevoerd door de firma en op de tussen de firma en de klant gesloten overeenkomsten, tenzij de firma schriftelijk een afwijkende overeenkomst heeft aangevraagd.
De algemene aankoopvoorwaarden van de klant zijn slechts geldig indien ze overeenstemmen met de algemene voorwaarden van de firma of door deze schriftelijk werden aanvaard.

Art. 2: Prijzen

De klant is strikt gehouden tot betaling van de prijs. Iedere verhoging van deze prijzenconjunctuur tussen het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst en de levering, zal aan de klant doorgerekend worden. De firma is in ieder geval gerechtigd om, in geval van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil, zoals verhoging van rechten en accijnzen op de te leveren producten, verhoging van vrachtprijzen, verhoging van de prijzen van de basisproducten, verhoging van arbeidslonen ingevolge wettelijke bepalingen of nationale of sectoriële C.A.O.’s, wijzigingen in de valuta e.d. na het sluiten van de overeenkomst, een evenredige prijsverhoging toe te passen.
De betaling van iedere eventuele meerprijs op grond van het bepaalde in dit artikel zal dienen te geschieden gelijk met de hoofdsom.
De B.T.W. en iedere andere belasting die niet vermeld of begrepen is in de prijs alsmede de vervoer- en verpakkingskosten zijn ten laste van de klant.

Art. 3: Betaling

Alle producten zijn contant betaalbaar te Rue des Saules 62, 1380 Lasne, België. Ter plaatse in Lasne kan men met Bancontact ofwel kredietkaart betalen tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen. Alle kosten van betaling zijn ten laste van de klant.
Alle betalingen kunnen uitgevoerd worden via onze beveiligde site op www.gharaee.com via Mollie (Bancontact, Visa, PayPal, kredietkaart, …)

Art. 4: Levering en aanvaarding

Onverschillig wat ten aanzien van de vrachten en andere kosten is overeengekomen en wie voor de verzending zorg draagt, reizen de goederen steeds reizen voor risico van de klant.
Na het verstrijken van de uitdrukkelijk overeengekomen leveringstermijnen zijn de goederen steeds voor risico van de klant, ook al bevinden ze zich in de magazijnen van de firma. De klant zal de bestelde goederen onmiddellijk bij de levering en ten laatste bij de aankomst op de plaats van bestemming, indien de goederen vervoerd worden, naar kwaliteit en kwantiteit onderzoeken.
De klant dient de eventuele gebreken of tekortkomingen schriftelijk kenbaar te maken onmiddellijk nadat hij ze ontdekt heeft of diende te ontdekken door vermelding op de leveringsbon en in ieder geval door schriftelijke bevestiging binnen de 24 uur, nadat hij ze ontdekt heeft of diende te ontdekken. Klachten die de firma nadien bereiken worden niet meer aanvaard. Bij iedere klacht moet de firma de gelegenheid krijgen, het geleverde te controleren. Een en ander geldt op straffe van verval van alle rechten.

Art. 5: Herroepingsrecht

este klant, voordat u van deze optie gebruik maakt, gelieve dit eerst schriftelijk met Gharaee.com te overleggen.
Als de klant een beroep doet op zijn herroeprecht, moet het product teruggestuurd worden in zijn originele verpakking, in goede staat, met alle geleverde accessoires en – in de mate van het mogelijke – in zijn originele staat en verpakking met alle documenten (aankoopbewijs en bestel- of leveringsbon).
Producten van Gharaee.com worden onder de beste temperatuur geleverd. Indien de bestelling niet aan de gewenste kwaliteit beantwoordt, gelieve via onze e-mailadres de betrokken dienst te contacteren ofwel via het nummer +32486/03.55.57.

Art. 6: Intellectuele eigendom

De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom gelinkt aan de geleverde informatie, de communicatie of andere verklaringen betreffende de producten en/of de Website eigendom zijn van gharaee.com, zijn onderaannemers of andere rechthebbenden.
De namen en logo’s van de Website, de verkoper en de namen van gerelateerde bedrijven die vernoemd worden op de Website zijn namen en merken beschermd door nationale en internationale wetten. De rechten van de gebruiker, de reproductierechten en de intellectuele rechten van de Website zijn exclusief eigendom van de verkoper, een van zijn filialen of een derde partij. Ze mogen niet gereproduceerd of openbaar gemaakt worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van de verkoper, een van zijn filialen of een betrokken derde partij.

Art. 7: Levering, prijzen en bestellingen

Bestellingen kunnen geplaatst worden op de website www.gharaee.com ofwel via het nummer +32486/035557 van 9 uur tot 16 uur, van maandag tot vrijdag (inclusief).
Alle producten vertrekken vanuit Lasne (1380). Leveringen binnen een straal van 15 km zijn gratis vanaf 150€.
Leveringen in Brussel en de 19 gemeenten zijn gratis vanaf 150€.
Voor leveringen < 150€ zal er een vaste prijs van 20€ berekend worden voor de klant.
Leveringen buiten Brussel zullen aan 1,25€ BTW incl. per km berekend worden (vertrekkend vanuit 1380 Lasne).
Indien de klant een vip-levering wenst, gelieve dat met de klantendienst via gharaee.com te organiseren.
Leveringen in België kunnen maximaal 48 uur in beslag nemen.

 

www.gharaee.com – info@gharaee.com – BTW: BE 0479.434.772